Obchodní podmínky


Registrací do služby Clipsan uživatel souhlasí s obchodními podmínkami, týkajících se služeb Clipsan s.r.o. (dále jen Poskytovatel). Pro přístup k některým funkcím webové stránky, je potřeba vytvořit uživatelský účet.

Založení uživatelských účtů

 • Uživatel je povinen poskytnout přesné, pravdivé a aktuální informace požadované v průběhu procesu registrace a bude udržovat a aktualizovat tyto informace tak, aby byly přesné, pravdivé a aktuální v každé době.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré aktivity spojené s účtem, včetně všech nahraných dat, textů, odkazů, videoklipů, dalšího multimediálního obsahu a komentářů (souhrnně Uživatelský obsah) bez jakýchkoliv výjimek a bez ohledu na to, zda je jejich autorem on nebo jiná osoba.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré aktivity spojené s účtem, včetně všech nahraných dat, textů, odkazů, videoklipů, dalšího multimediálního obsahu a komentářů (souhrnně Uživatelský obsah) bez jakýchkoliv výjimek a bez ohledu na to, zda je jejich autorem on nebo jiná osoba.
 • Uživatel je odpovědný za zajištění bezpečnosti svého účtu a hesla. Není oprávněn poskytnout své heslo jiné osobě nebo jej zveřejnit, zejména na jakýchkoli webových stránkách. Poskytovatel nemůže být a nebude odpovědný za ztráty nebo škody v důsledku nesplnění této povinnosti zajištění bezpečnosti. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé Poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku neoprávněného využití služeb.
 • Fyzická nebo právnická osoba nemůže udržovat více než jeden účet zdarma.
 • Po registraci účtu získává Uživatel možnost vyzkoušet službu zdarma. Tato služba zdarma je časově omezena. Po překročení časového limitu pro službu zdarma si uživatel vybere jeden z balíčků definovaných v platném ceníku. Pokud se uživatel rozhodne nepoužívat dát službu Clipsan, účet bude uzavřen a následně smazán.

Všeobecné podmínky

 • Uživatel je odpovědný za uchování originálů veškerého Uživatelského obsahu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat.
 • Uživatel registrací potvrzuje a zaručuje, že veškerý jeho Uživatelský obsah neporušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva třetích stran, včetně práva na soukromí a neoprávněnou publicitu.
 • Uživatel nesmí využívat službu Clipsan k jakýmkoli nelegálním či neoprávněným účelům.
 • Uživatel se nesmí pokoušet proniknout do interních systémů služby Clipsan, službu destabilizovat nebo upravit službu či stránky služby Clipsan, měnit software, na kterém služba běží, nebo jeho zdrojový kód. Dále nesmí změnit/vytvořit jiné webové stránky tak, aby bylo možné propojení nebo záměna se stránkami služby Clipsan.
 • Uživatel nesmí přenášet viry nebo jiný kód škodlivé či destruktivní povahy na internetové stránky Clipsan nebo na jiné Uživatele služby Clipsan.
 • Uživatel je výhradně odpovědný za získání a udržování veškerého vybavení a služeb potřebných pro přístup k využívání služeb webové stránky, software a za zaplacení nákladů s tím spojených.
 • Uživatelský obsah nesmí být považován za nenávistný, výhružný, obscénní, hanlivý, nezákonný, obtěžující, rasově nebo etnicky urážlivý či hanlivý nebo za obsah, který podněcuje k chování, které by bylo považováno za trestný čin nebo vyvedení občanské odpovědnosti, k porušování platných zákonů nebo za jinak nevhodný. Uživatel nesmí používáním služeb porušovat platné zákony v dané jurisdikci.
 • Uživatel nesmí v rámci služby Clipsan předložit materiál, který je chráněn autorskými právy, chráněný obchodním tajemstvím nebo jiným předmětem vlastnických práv třetích stran, včetně soukromí a reklamních práv, pokud Uživatel není vlastníkem takových práv nebo nemá povolení od skutečného majitele.
 • Uživatel si je vědom, že Poskytovatel využívá služeb dodavatelů a hosting partnerů k poskytování potřebného hardware, software, sítě, úložiště a souvisejících technologií potřebných ke spuštění a provozování služby.
 • Verbální, fyzické, písemné nebo jiné zneužívání (včetně hrozby zneužití nebo odplaty) zákazníkům Clipsan, zaměstnancům, členům nebo úředníkům bude mít za následek okamžité zrušení účtu.
 • Uživatel si ponechává vlastnické právo k Uživatelskému obsahu nahranému na webové stránky Clipsan. Poskytovatel není povinen schvalovat žádný Uživatelský obsah ani názory, doporučení a rady vyjádřené v něm. Poskytovatel neodpovídá za Uživatelský obsah.
 • Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání služby a může taková pravidla měnit. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, všechny nebo část služeb bez předchozího upozornění. Ani Poskytovatel ani jeho partneři nejsou povinni zachovat poskytování přístupu nebo vrátit jakýkoliv Uživatelský obsah. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Uživateli ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoli nebo ukončení Uživatelského účtu z jakéhokoliv důvodu kdykoliv.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení či nefunkčnost veřejné internetové sítě a služeb dodávaných třetími stranami, rovněž nenese odpovědnost za poškození či ztrátu Uživatelského obsahu, ke které dojde v důsledku uvedeného přerušení či nefunkčnosti.
 • Uživatel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které by zasahovalo nebo ohrožovalo práva Poskytovatele, způsobovalo by mu škodu či zasahovalo do jeho dobré pověsti a obchodního jména.
 • Poskytovatel není povinen přezkoumávat Uživatelský obsah a nenese odpovědnost za škodu či újmu, která by byla jeho uveřejněním způsobena třetím stranám. Uživatel se zavazuje uhradit jakékoli závazky, které by Poskytovateli vznikly v důsledku uveřejnění Uživatelského obsahu či jiným způsobem souvisejícím s poskytováním služeb.
 • Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb v případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou odměny za poskytování služeb nebo její části. Poskytovatel je rovněž oprávněn přerušit poskytování služeb, porušuje-li Uživatel jiné podmínky stanovené smlouvou či těmito obchodními podmínkami nebo dochází-li ze strany Uživatele k porušování platných právních předpisů.
 • Poskytovatel je oprávněn zamezit přístupu Uživatele k Uživatelskému obsahu nebo odstranit Uživatelský obsah v případě, že tímto obsahem dochází k zásahu do práv třetích osob nebo k porušování platných právních předpisů. Poskytovatel není povinen o zamezení přístupu či odstranění jakkoli Uživatele informovat.
 • Poskytovatel je povinen poskytnout přístup k Uživatelskému obsahu bez souhlasu Uživatele na základě rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.
 • Na základě úrovně vybrané služby má Uživatel možnost využít zákaznickou podporu. Úroveň A je podpora formou nápovědy a emailu, úroveň B je podpora formou chatu a telefonu v době od 8-15 hod. a úroveň C je telefonická podpora 24/7.

Platební a storno podmínky

 • Platba za služby je uskutečňována bankovním převodem nebo platební kartou.
 • Měsíční poplatek za službu (bez nadstandardních poplatků) je účtován měsíčně předem a je nevratný. Není možné žádat vrácení části poplatku za část měsíce, kdy byl účet otevřen. Poplatek je také účtován v případě, kdy je účet otevřen, avšak služba není využívána. Vůči všem Uživatelům je postupováno stejně, neexistují žádné výjimky z placení. Splatnost faktury je 7 dní.
 • Platba musí být připsána na bankovní účet poskytovatele nejpozději v den počátku fakturačního období uvedeného na faktuře. V opačném případě je uživatel emailem vyzván k úhradě poplatku za službu. Pokud není platba za službu přijata ani 5. den po počátku fakturačního období, je uživatel upozorněn na možnou blokaci účtu. Účet uživatele je zablokován, pokud platba není připsána na bankovní účet poskytovatele 7. den po počátku fakturačního období.
 • Faktura je zasílána na email uživatele v elektronické podobě, v případě, že bude zákazník (Uživatel) požadovat zaslání papírového originálu poštou, toto je možné pouze za administrativní příplatek 30 Kč.
 • Uživatel má možnost zaplatit roční předplatné služby, v takovém případě získá slevu, jejíž výše je uvedena v platném ceníku (viz Cenové plány). V případě, že v průběhu tohoto předplaceného období dojde k překročení kapacity účtu, Uživatel provede upgrade svého účtu a v měsíci následujícím po měsíci, kdy ke zvýšení došlo, mu bude doúčtován rozdíl od data překročení do konce předplaceného období.
 • V případě, že by v daném měsíci mělo dojít k překročení předplacené kapacity, Uživatel provede upgrade svého účtu a počínaje příští fakturací bude platit částku odpovídající novému produktu. V následné fakturaci bude vyúčtována zvýšená částka za tu část měsíce, od které došlo k překročení kapacity.
 • Snížení tarifu může způsobit ztrátu obsahu, funkcionality nebo kapacity Vašeho účtu. Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto ztráty.
 • Uživatel nese výhradní odpovědnost za řádné zrušení svého účtu. Svůj účet může Uživatel zrušit prostřednictvím e-mailu odeslaným na podpora@clipsan.com, kde bude výslovná žádost, aby byl jeho účet zrušen. Jako potvrzení obdrží od podpory Clipsan e-mail, že účet byl zrušen a den, od kdy byl účet zrušen. Od doručení žádosti o zrušení účtu bude veškerý obsah okamžitě odstraněn. Jakmile bude účet Uživatele zrušen, tyto informace není možné znovu obnovit.
 • Pokud Uživatel zruší účet v průběhu zúčtovacího období, bude mu vyúčtován měsíční poplatek za běžné zúčtovací období, stejně jako všechny dřívější nezaplacené měsíční poplatky. I přes zrušení účtu v daném zúčtovacím období je Uživatel povinen zaplatit za část služeb, které proběhnou do jeho zrušení.

Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit účet Uživatele, pokud není v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Vaše osobní informace jsou chráněny. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. Více informací najdete na stránce Ochrana osobních údajů.